×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file: http://www.finearts.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/rss-feeds/promotion.html
JFile: :read: Unable to open file: /export/webfiles/support/rcdmn/cache/mod_jw_srfr/feeds/finearts_go_th_%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B9%258C_rss_feeds_promotion_html_60758c001a6f91bd1a76b9a2ff424cf1.cache
×

ข้อความ

Failed loading XML...

     วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในการประชุมการเตรียมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์ ร่วมกับ คุณพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวัง พิเศษระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน
อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ และตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อาคารเรือนรับรอง ศูนย์อนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงแนวทางการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ร่วมหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดงานในแต่ละฝ่าย และรายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดงาน

ภาพเพิ่มเติม

 

    19-20 พ.ย. 2561 นักวิชาการศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้ารับฟังการบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ภาพเพิ่มเติม

 

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ภาพเพิ่มเติม

 

  วันที่ 3 ธันวาคม 2561โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทำกิจกรรมศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 162 คน มีนักวิชาการศูนย์อนุรักษ์ฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วย

ภาพเพิ่มเติม

 

ประชุมหารือเตรียมงาน นิทรรศการ ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

ประชุมหารือเตรียมงาน...

02 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ...

บรรยายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.ด่านขุนทด

บรรยายงานฐานทรัพยากร...

02 พฤศจิกายน 2561

19-20 พ.ย. 2561 นักวิชาการศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้เกียร...

รร.นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงาน

รร.นานาชาติแองโกลสิง...

02 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรี...

โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เรียนรู้ทรัพยากรและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนเกียรติคุณวิ...

02 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นำนั...

« »