ข่าวสาร/กิจกรรม

รักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง

โครงการรักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โครงการอบเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

โครงการอบรม มัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

      วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

ซึ่งมีนางสาวอภิญญา ศาลาแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.กุณฑิกาเวชกลาง หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ฯ เป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมทีมงาน

เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ร่วมด้วยนักวิชาการศูนย์อนุรักษ์ฯ เป็นวิทยากรแนะนำแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา

จากชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. - มทร.อีสาน จำนวน 32 คน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มบุคลากรในด้านการสร้างจิตสำนึก

ในการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.อีสาน และเพื่อพัฒนาเยาวชน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตต่อไป