ข่าวสาร/กิจกรรม

รักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง

โครงการรักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โครงการอบเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

โครงการอบรม มัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

 

โครงการรักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีนายเกรียงไกร พรมจุ้ยพะเนา นักวิชาการศึกษาศูนย์อนุรักษ์ฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการ 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุณฑิกา เวชกลาง เป็นประธานเปิด และวิทยากรภายนอกจำนวน 2 คน ได้แก่ คุณจักรแก้ว ยินมะเริง วิทยากรจากสวนเกษตรสองพี่น้อง อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา และคุณธเนศ พึ่งเกิดผล ประธานสหกรณ์โคนม และเจ้าของกิจการฟาร์มโคนมพึ่งเกิดผลฟาร์ม อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น นักเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 50 คน

 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป