ข่าวสาร/กิจกรรม

รักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง

โครงการรักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โครงการอบเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

โครงการอบรม มัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

 

 

            โครงการอบเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีนายอภิรักษ์ ยินมะเริง นักวิชาการศึกษาศูนย์อนุรักษ์ฯเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

            โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุณฑิกา เวชกลาง หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น นักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียนที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 32 คน

            ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับโรงเรียนที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ