ข่าวสาร/กิจกรรม

รักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง

โครงการรักษ์ภูมิปัญญา ตามวิถีพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โครงการอบเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

โครงการอบรม มัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์อนุรักษ์ทรัพยากร