แผนผังอาคารและบริเวณจัดงาน

๑. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (อาคารพิธีเปิด และจุดลงทะเบียน, ห้องประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ห้องประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และห้องประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. )
๒. อาคารอำนวยการ
๓. นิทรรศการ “ใต้ร่มราชมงคล”
๔. นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการงานปราชญ์ชาวบ้าน
๕. นิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
๖. อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง และพื้นที่ทูลเกล้าถวายของที่ระลึก
๗. เวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
๘. อาคารเรือนนอน